«

»

Informace k zahájení šk. roku 2021/2022

2.– 9. ročník:

 • Školní budova otevřena od 7:00 hod.
 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Žáci odcházejí rovnou do tříd (nepřezouvají se).
 • Testování žáků antigenními testy bude probíhat ve třídách
 • V případě testování žáků 2. -3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pro tyto žáky bude vyčleněna speciální místnost.
 • V případě, že žák se z jakéhokoliv důvodu nebude testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku.
 • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Vyučování bude ukončeno v 9:10 hod.

 

1. ročník

 • Slavnostní zahájení školní docházky proběhne v 8:00 hod. v divadélku školy.
 • Žáci i jejich zákonní zástupci vstupují do školy hlavní vchodem.
 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Po ukončení slavnostního zahájení a po přesunu kmenových tříd proběhne testování žáků antigenními testy.