«

»

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Přijímací řízení na střední školy a konzervatoře

ve školním roce 2021/2022

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen „střední školy“) se řídí, mimo jiné, následujícími právními předpisy:

  • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
  • vyhláškou č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2
  • zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
  • sdělením MŠMT ČR, kterým se stanoví termíny jednotné přijímací zkoušky
  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

Před podáním přihlášek

Uchazeč si vybere z nabídky oborů vzdělání středních škol  (např. Atlas školství); informace k volbě SŠ a vhodného povolání najde také prostřednictvím internetu, např.:

– http://www.infoabsolvent.cz/ – vyhledávání škol a oborů v ČR, učební plány, příprava a uplatnění absolventů

– http://www.msmt.cz/ – informace o přijímacím řízení

– http://www.atlasskolstvi.cz/ – vyhledávání škol a oborů v ČR

Uchazeč se informuje přímo ve středních školách, při online dnech otevřených dveří nebo prostřednictvím webových stránek středních škol a ověří si zejména, jaké podmínky ředitel dané střední školy pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovil.

Uchazeč zváží své možnosti, případně se poradí s výchovnou poradkyní, třídní učitelkou nebo školským poradenským zařízením či  s IPS na Úřadu práce ve Frýdku-Místku.

 

Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) může pro 1. kolo přijímacího řízení podat max dvě přihlášky na dvě různé střední školy nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání v jedné střední škole. Ty doručí na příslušnou střední školu do 1. března 2022, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021Uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou projevili zájem a to buď osobně či poštou (nejlépe doporučeným dopisem).

Termín platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia. Přihlášky obdrží žáci ve škole.

Termíny testů státních přijímacích zkoušek

Studium První řádný termín Druhý řádný termín
Čtyřleté 12. 4. 2022 13. 4. 2022
Šestileté a osmileté 19. 4. 2022 20. 4. 2022

První náhradní termín: 10. 5. 2022, druhý náhradní termín: 11. 5. 2022 – pro všechny obory.

Přijímací řízení

Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je ředitel školy povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou) jednotná přijímací zkouška z písemného testu z oboru Český jazyk a literatura (v délce 60 minut) a z písemného testu z oboru Matematika a její aplikace (v délce 70 minut).

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát – v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. 1. 2022 a pro další kolo nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

Hodnocení jednotné zkoušky na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem se podílí nejméně 60%; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40%. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a lepší výsledek písemného testu z matematiky.

Uchazeč se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, pokud požaduje úlevy, k přihlášce přiloží posudek školského poradenského zařízení (např. PPP, SPC) obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky. Dbá na včasné zajištění posudku, nejlépe už na podzim.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

Po ukončení hodnocení přijímacího řízení v prvním kole zveřejní ředitel střední školy seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu patnácti dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům. Rozhodnutí o nepřijetí se ukládá na poště po dobu pěti pracovních dnů. Pak je považováno za doručené.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek obdrží žáci ve škole.

Každý uchazeč obdrží pouze 1 zápisový lístek a může jej uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy. Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče.

Žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro který byl přijat do oboru vzdělávání a pro který předložil škole zápisový lístek.