«

»

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA V ROCE 2022

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se po dvou letech ovlivněných mimořádnými protiepidemickými opatřeními znovu navrací do standardního modelu.

JPZ je tak ve školním roce 2021/2022 povinnou součástí 1. kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů vzdělání s výjimkou oborů s talentovou. Didaktické testy JPZ se uskuteční standardně ve 2 řádných termínech. Pokud se pro vážné důvody nedostavíte k řádnému termínu, můžete svoji neúčast nejpozději do 3 dnů omluvit u ředitele střední školy. Následně budete moci konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

JPZ 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
čtyřleté obory 12. 4. 2022 13. 4. 2022 10. 5. 2022 11. 5. 2022
šestiletá a osmiletá gymnázia 19. 4. 2022 20. 4. 2022

Také časový limit pro konání didaktických testů JPZ se po dvou letech mimořádných změn navrací do standardní podoby – didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut a test z matematiky 70 minut.

Zkouška z matematiky začne v daný den vždy v 8:30, zkouška z českého jazyka a literatury v 10:50 (u některých uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami později). Detailní časový rozvrh zkoušek naleznete v tzv. jednotném zkušebním schématu. Místo konání JPZ se řídí tím, v jakém pořadí jste uvedli jednotlivé školy na přihlášce – v 1. termínu budete konat JPZ na škole, kterou jste uvedli jako první v pořadí, ve 2. termínu pak na škole uvedené na 2. místě

Kde se zkouška bude konat, bude vždy uvedeno na pozvánce, kterou vám zašle ředitel školy nejpozději 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Pro náhradní termín přijímací zkoušky se pozvánka zasílá nejpozději 7 dní před jejím konáním. Kromě místa konání na pozvánce věnujte pozornost také doporučenému času vašeho příchodu do školy, který zde škola uvede. Včasným příchodem škole usnadníte organizaci přijímací zkoušky.

 

VÝSLEDKY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Všechny školy, na které jste podali přihlášku a na kterých je jednotná přijímací zkouška součástí přijímacího řízení, obdrží výsledek JPZ 28. 4. 2022, v případě náhradních termínů pak 18. 5. 2022. Školy následně ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů, tj. nejpozději do 2. 5., resp. 20. 5. 2022.

Do celkového hodnocení zkoušky se započítá vždy lepší výsledek testu z matematiky a lepší výsledek testu z českého jazyka a literatury. U oborů bez talentové zkoušky se výsledky jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení budou podílet nejméně 60%.

  

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A UŽITEČNÁ DOPORUČENÍ

  1. Při zkoušce je důležité, abyste se řídili pokyny zadávajícího učitele a pokyny uvedenými na přední straně testového sešitu. Doporučujeme, abyste pozorně četli instrukce, zadání a výchozí texty u jednotlivých úloh. Mnoho chyb totiž vzniká z přehlédnutí.
  2. Na test z českého jazyka a literatury je vyhrazeno 60 minut, na test z matematiky 70 minut. Doporučujeme využít všechen poskytnutý čas a nevzdávat řešení. Pokud v průběhu zkoušky opustíte učebnu, už se do ní totiž nebudete moci vrátit (výjimkou jsou uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, příp. individuálně řešené zdravotní obtíže uchazeče).
  3. Ke zkoušce si přineste pouze povolené pomůcky. V průběhu testu z českého jazyka a literatury můžete používat pouze psací potřeby, při testu z matematiky pak psací potřeby a rýsovací pomůcky. Mezi povolené pomůcky tedy nepatří např. mobilní telefon, kalkulačka, encyklopedie, Matematické, fyzikální a chemické tabulky, Pravidla českého pravopisu či Slovník spisovné češtiny. Výjimkou jsou individuální kompenzační pomůcky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami uvedené v doporučení školského poradenského zařízení.
  4. Hodnoceny budou pouze odpovědi uvedené v záznamovém archu (výjimku mají pouze někteří uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami). Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, u zkoušky z matematiky můžete pro poznámky a pomocné výpočty využít také volné listy papíru, které vám na vyžádání poskytne zadávající učitel v učebně. Jakékoli zápisy mimo záznamový arch však nebudou hodnoceny. Ponechte si tedy dostatek času na přepis odpovědí do záznamového archu a závěrečnou kontrolu.
  5. Při zápisu odpovědí do záznamového archu používejte pouze modře nebo černě píšící propisovací tužku, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně. Nepoužívejte pera nebo fixy, které způsobují propití textu, ani „gumovatelná“ pera. U konstrukčních úloh v testu z matematiky můžete ke konstrukci použít tužku, v záznamovém archu pak ale všechny čáry potřebné ke konstrukci obtáhněte propisovací tužkou tak, aby se minimalizovalo riziko, že řešení zapsané obyčejnou tužkou bude po elektronizaci záznamového archu nečitelné.

JAK SPRÁVNĚ VYPLNIT ZÁZNAMOVÝ ARCH

Pokyny ke správnému zápisu odpovědí do záznamového archu naleznete vždy v testovém sešitě. Doporučujeme však, abyste se s nimi seznámili ještě před samotnou zkouškou. Můžete k tomu využít např. instruktážní video, které je k dispozici na webových stránkách Centra.

(https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prijimacky-bez-obav/jak-spravne-vyplnit-zaznamovy-arch)

ZDROJE INFORMACÍ

K získání relevantních informací o jednotné přijímací zkoušce doporučujeme využívat výhradně oficiální informační zdroje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

▪ Webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

▪ Webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

▪ Facebookový profil Jednotné přijímačky

S dotazy můžete kontaktovat také prostřednictvím e-mailu info@cermat.cz nebo na telefonním čísle 224 507 507.

čerpáno z: https://prijimacky.cermat.cz