Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola Fryčovice,

příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny

 

Školní stravování je poskytováno dětem, žákům a studentům dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.107/2005 Sb., včetně následných změn a doplňků. Školní jídelna zabezpečuje rovněž stravování zaměstnanců organizace. Výdej stravy (obědů) pro externí strávníky probíhá ve vyhrazenou dobu.

 1. Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců

1.1. Práva strávníků

– využívají stravovací služby a informace týkající se školního stravování

– zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředím

– ochrana před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikomanií

– nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla

1.2. Povinnosti strávníků

– dodržují pravidla kulturního chování

– nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování

– plní pokyny pedagogického dohledu, popřípadě dalších oprávněných osob

– dbají na čistotu rukou a přiměřenou čistotu pracovního oděvu vzhledem k předcházejícím činnostem

– před odchodem z jídelny odevzdají použité nádobí, příbory a tácy

– neodnášejí vydané jídlo z místnosti, je určeno ke konzumaci v jídelně

– do prostor školní jídelny vstupují v doprovodu pedagogického pracovníka, který provádí dozor

1.3. Práva zákonných zástupců

– vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitele školy.

1.4. Povinnosti zákonných zástupců

– informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích strávníka nebo jiných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.

 1. Vztahy strávníků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

– pedagogický dohled vydává strávníkům a zákonným zástupcům pouze pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním Vnitřního řádu školní jídelny, dále zajišťuje bezpečnost a další nezbytné organizační opatření.

– informace, které zákonný zástupce poskytne o strávníkovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pracovníci školského zařízení se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví strávníků

– je v jídelně zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny prostřednictvím pedagogického dohledu

– žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví ostatních dětí, pracovníků školy i ostatních osob

– žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny

– žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu

– zdravotní indispozici dítě/žák neprodleně oznámí pedagogickému dohledu

 1. Pedagogický dohled

– je zajišťován pedagogickým pracovníkem, který vykonává související pedagogickou činnost

– vydává pokyny k zajištění kázně dětí/žáků, hygienických a stravovacích návyků, dbá na dodržování pravidel společenského chování a stolování

– dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a bezpečnost prostředí, dbá na to, aby strávníci po sobě zanechali čisté stoly a podlahu. Strávníci se mohou v případě potřeby na pedagogický dohled obracet

– poskytne potřebnou péči při každém úrazu, poranění či nehodě, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte v doprovodu pověřené osoby

– sleduje způsob výdeje stravy

– reguluje osvětlení a větrání

– sleduje odevzdání nádobí, příborů a táců strávníky

 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

– je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školy a v prostorách školní jídelny

– projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotlivé žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v prostorách celého školského zařízení přísně zakázány.

 1. Ochrana majetku

– strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním

strávníci jsou povinni udržovat předměty tvořící zařízení oddělení školní jídelny v pořádku a nepoškozené

– strávníci šetří zařízení a vybavení jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu

– strávníci okamžitě oznámí zjištěné závady na majetku pedagogickému dohledu ve školní jídelně.

 

 1. Rozsah služeb školního stravování

 

 • Stravování je zajišťováno pro žáky školy, zaměstnance školy a cizí strávníky.
 • Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.00 hod. do 13.20 hod.
 • Výdej obědů do jídlonosičů je od 10.30 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod do 13.30 hod
 • Výdej obědů školním strávníkům je od 11.15 hod. do 11.45 hod. a od 12.00 hod. do 13.15 hod.
 • Pro žáky i zaměstnance školy je nepřípustné odnášení dotovaných obědů ze školní jídelny, stravují se výhradně v prostorách ŠJ.
 • Strávníci, kteří si odnášejí obědy v jídlonosičích jsou vývěskou upozorněni, že jídlo je určeno k přímé spotřebě, nejpozději do 14 hodin.
 • Rodičům a cizím osobám, kteří si jdou vyzvednout oběd do jídlonosičů je vstup povolen jen v návlecích, které jsou v chodbičce u venkovních dveří do ŠJ.
 • Rodiče a příbuzní, kteří čekají na své děti, až poobědvají, musí být mimo prostory školní jídelny.
 • Během výdeje obědů je žákům, kteří nemají zakoupenou stravu a dalším osobám, které se zde nestravují (výjimku tvoří dozírající pracovníci), vstup do jídelny zakázán.
 • Strávník má zakoupený čip s evidenčním číslem.
 • Jídlo je vydáváno jen na základě zaplaceného a přihlášeného obědů. Strávníci přikládají čip ke čtečce, která kontroluje odhlášky a změny obědů.
 • Placení stravného je v hotovosti, vždy první dva pracovní dny v měsíci od 6.00 hod. do 14.00 hod v kanceláři vedoucí školní jídelny, vstup pouze zadním vchodem.
 • V případě že oběd nebude v termínu zaplacen, není jídelna povinna stravu poskytnout.
 • Vyúčtování se provádí při každém prodeji stravného v hotovosti na další měsíc. Přeplatky za odhlášené dny jsou odečteny ze zálohy na další měsíc.
 • Školní jídelna nabízí možnost platby i bezhotovostně formou inkasa.
 • Rodiče, kteří chtějí využívat tuto formu placení, si musí vypsat potvrzení k povolení inkasa. Po odevzdání potvrzení bude platba za stravování odečtena 1. pracovní den v následujícím měsíci.  Kdo neodevzdá potvrzení do 15. dne v měsíci předem, musí obědy na následující měsíc zaplatit v hotovosti.
 • Přihlásit ke stravování se může každý žák školy u vedoucí školní jídelny, po vyplnění a odevzdání přihlášky ke školnímu stravování. Tato přihláška musí být, i když žák odebere pouze jeden oběd ve školním roce.
 • Strávník se musí přihlásit k obědu předem, nejpozději do 12.00 hod. předchozího dne a musí mít zakoupený čip ke stravování.

 

 • Odhlašování obědů:

přes email zsfrycovice-jidelna@seznam.cz nejpozději do 6.00 hod, nebo telefonicky na č. 558668090, den předem nejpozději do 14.00 hodin, přes e-stravováni na stránkách školy nejpozději do12.00hod den předem.

Výběr ze dvou druhů jídel nabízí školní jídelna každé úterý, středu a čtvrtek. Změnu musí strávník učinit nejpozději do 12.00 hod na stránkách školy přes e-stravování.

Při ztrátě čipů je strávník povinen zakoupit si čip nový.

 • Odhlašování obědů v měsíci červnu: Poslední dva vyučovací dny již nelze obědy odhlásit, musí se to učinit předem. Je to z důvodu vyúčtování stravného.

Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají, náhrada se za ně neposkytuje.

Odhlášky pro žáky v době mimořádných prázdnin (ředitelské volno) se provádějí automaticky.

Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, se od školního roku 2008 řadí strávníci do tří skupin s rozdílnými finančními limity a výživovými normami.

I.skupina   7-10 let        1.- 4. třída     36 Kč

II.skupina  11-14 let       5.- 8. třída     39 Kč

III.skupina  15 a více let   9. třída        42 Kč

 

Výše finančního limitu

Výše finančního normativu je určena v rámci rozpětí finančních limitů (vyhláška č. 107/2008 Sb.)

Dle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou strávníci žáci zařazování do věkových skupin po dobu celého školního roku (tj. od 1.9.-31. 8 .), ve kterém dosáhli níže uvedeného věku: do 6 let, 7 – 10 let, 11 – 14 let, nad 15 let.

Cizí strávníci platí   90,- Kč.

 

Důležité!!!!  Rodiče platí cenu potraviny, ostatní náklady hradí stát.

Školní jídelna zajišťuje obědy pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole (školní vyučování, nebo činnosti s ním spojené). Nelze stravovat žáky, kteří jsou v domácím ošetřování v době nemoci, nebo v péči rodiny o školních prázdninách.

Pro nemocné děti se oběd vydává do přinesených nádob pouze v první den jejich nepřítomnosti ve škole a to v době určené pro výdej jídla do jídlonosičů.

Další dny nemoci je rodič nebo zákonný zástupce dítěte povinen obědy odhlásit. Pokud tak neučiní z jakéhokoliv důvodu a pro jeho dítě se vaří, musí tento státem dotovaný oběd doplatit do plné výše aktuální ceny.

Stravování žáků i zaměstnanců školy v době nemoci nebo prázdnin je možné, pouze za plnou cenu obědu.

V době pandemie při distanční výuce mají žáci nárok na dotovanou stravu.

Ve školní jídelně jsou v době pandemie dodržovány veškerá protiepidemická opatření.

 

 

Veškeré náměty, dotazy a připomínky hlaste vedoucí školní jídelny.

Kontakt na školní jídelnu, telefon 558 668 090.

 

 1. Další informace o provozu školní jídelny

Platba zaměstnanců za odebranou stravu je realizována formou srážky ze mzdy na základě dohody o srážce.

Externí strávníci hradí stravu na pokladně organizace na začátku měsíce, ve kterém budou stravu odebírat.

Dospělí strávníci jsou při pobytu v jídelně povinni působit výchovně.

Strávník konzumuje vydanou porci v jídelně a nevynáší zbytky stravy mimo vyhrazený prostor.

Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce v jídelně a rovněž na webových stránkách školského zařízení: Základní škola Fryčovice

 

Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 1.9.2023 a je stanoven na dobu neurčitou.

 

 

 

Janšová Petra                                                                                     Mgr. Alexandra Filárová

Vedoucí ŠJ                                                                                            Ředitelka ZŠ

 

 

Ve Fryčovicích dne 1.9.2023