Úvodní informace

Vítejte na stránkách ZŠ Fryčovice!

Základní škola Fryčovice je plně organizovaná venkovská škola s 1. – 9. ročníkem.

Součástí školy je:

 • školní družina,
 • školní jídelna s kuchyní.

Zázemí školy:

 • 10 kmenových učeben,
 • učebna chemie a fyziky, přírodopisu,
 • učebna výtvarné výchovy,
 • učebna hudební výchovy,
 • dvě multimediální učebny,
 • jedna počítačová učebna,
 • cvičná kuchyně,
 • dílna,
 • keramická dílna,
 • sportovní zázemí – sportovní areál TJ Sokol Fryčovice (sportovní hala, běžecký ovál, doskočiště, hřiště s umělým povrchem, travnaté hřiště, antukové hřiště), Fry Relax Fryčovice (bazén, tělocvična – propojeno se školou, bezplatné využívání pro výuku),
 • Obecní knihovna propojena se školou,
 • ve škole se nachází učebna, ve které probíhá výuka ZUŠ Brušperk.

Pedagogický sbor

 • Pedagogický sbor školy tvoří kvalifikovaní, odborně zdatní a aktivní učitelé.
 • Ve škole dále pracuje speciální pedagog – školní psycholog, který úzce spolupracuje s učiteli, je k dispozici dětem i jejich rodičům.

Výuka

 • Žáci v 1. – 2. ročníku nejsou klasifikováni známkou, ale používáme slovní hodnocení.
 • Součástí programu školy jsou sportovní kurzy. Na lyžařské kurzy žáci jezdí v 6. a 7. ročníku, na cyklisticko-vodácké kurzy v 8. a 9. ročníku.
 • Tělesná výchova je v 1. – 9. ročníku dvě hodiny týdně. Od šestého ročníku jsou žákům nabízeny povinně volitelné předměty sportovní výchova, volejbal a plavání (realizace závisí na dostatečném počtu přihlášených žáků a na organizačních možnostech školy).
 • Všechny třídy prvního stupně se každoročně účastní vícedenních pobytových akcí v přírodním prostředí, které jsou zaměřeny na vytvoření dobře fungujícího týmu žáků i učitelů, kde jsou vzájemné vztahy založeny na důvěře, respektování jednoho druhým, pomoci druhému, spolupráci a toleranci.

Jazyky

 • Výuka anglického jazyka začíná od prvního ročníku v rámci předmětu Jazyková komunikace, od 3. ročníku je zaveden samostatný předmět Anglický jazyk.
 • Od šestého ročníku je žákům nabídnut povinně volitelný předmět Konverzace v AJ (realizace závisí na dostatečném počtu přihlášených žáků a na organizačních možnostech školy).
 • Výuka dalšího cizího jazyka – němčiny – začíná povinně pro všechny žáky od osmého ročníku.

Počítače & technické vybavení

 • Při výuce se využívají dvě počítačové učebny, ve každé je 24 počítačů propojených do sítě.

Zájmová činnost

 • Žáci si mohou vybrat zájmovou činnost v rámci pestré nabídky zájmových útvarů.
 • Každoročně se v nabídce objevují kroužky sportovní, výtvarné, dramatické, zaměřené na další možnosti procvičení učiva – AJ.

Školní družina

Provoz školní družiny začíná v 6.00 hodin a končí v 16.00 hodin.

Pobytové akce, sportovní kurzy, projektové dny

 • Systém projektových dnů a pobytových akcí, který výrazně zasahuje výchovnou i naukovou složku vzdělávání během celého školního roku, je několik let postupně budovaný a ověřený. Ovlivňuje pozitivně klima tříd i celé školy, přispívá ke změně motivace žáků a ke změnám vyučovacích metod.
 • Cílem pobytových akcí na prvním stupni je průběžné vzájemné poznávání žáků i pedagogů, zvyšování sebedůvěry žáků, zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti, aby se děti vnímaly s vědomím svých individuálních odlišností a také se tak přijímaly. Prostřednictvím jednotlivých aktivit je podporována vzájemná úcta mezi žáky, sebeúcta, důvěra a zároveň odpovědnost. Velká pozornost je věnována základním životním dovednostem a seznámení a uvědomění si vlastních práv každého dítěte, společnému stanovení pravidel soužití pro žáky i pedagogy.
 • Hlavním cílem na druhém stupni je rozvíjení dovedností získaných na prvním stupni a současně vytvoření dobře fungujícího týmu žáků i učitelů, kde jsou vzájemné vztahy založeny na důvěře, respektování jednoho druhým, pomoci druhému, spolupráci a toleranci. Formuje se tak kolektiv, který by měl být pro všechny žáky místem, kde se cítí bezpečně, místem, které jim pomůže vyhnout se případnému rizikovému chování – šikanovaní, užívání drog a alkoholu, patologickému hráčství apod.
 • Cílem sportovních kurzů je seznámit žáky se zajímavou sportovní činností a nabídnout jim tak další možnosti trávení volného času. Kurzy jsou zaměřeny na zvládnutí základů různých sportů (sjezdové lyžování, turistika, cykloturistika, vodní turistika), vzájemnou pomoc, podřízení se možnostem celé skupiny, zvládnutí fyzicky náročných situací, seznámení se základními dovednostmi pro pobyt v přírodě a táboření.
 • Významným prvkem školního vzdělávacího programu je projektové vyučování. Jak v podobě „projektových dnů“ jednotlivých tříd, tak i ve společných celoškolních projektech. Projektové dny jsou připravovány jako tematicky zaměřená výuka. Cílem je mimo jiné umožnit žákům podívat se na jedno téma z různých hledisek, učit se hledat a nacházet různé vztahy a souvislosti. Jejich zařazení do výuky může být upraveno podle aktuální potřeby jednotlivých třídních kolektivů a podle organizačních možností školy. Při celoškolních projektech pracují ve skupinách společně žáci různého věku od 1. do 9. ročníku. Cílem aktivit, které jsou do programu zařazovány, je zlepšení vztahů a komunikace mezi staršími a mladšími žáky (minimalizace šikanování), seznámení se žáků odlišných věkových skupin – dochází k rušení věkových bariér, poznání učitelů, kteří vyučují na jiném stupni školy.

Vyučování s rodiči

 • Probíhá 2x – 3 x za rok v první i druhé třídě.
 • Cílem setkání v této podobě je seznámit rodiče se způsoby práce dětí v hodinách, s běžně používanými výukovými metodami, ukázat souvislost mezi způsoby práce v hodinách, osvojováním si klíčových kompetencí a způsobem hodnocení (slovní hodnocení), který s tímto velmi úzce souvisí.