Školní poradenské pracoviště

„POKUD SE NEZEPTÁTE,

NEDOSTANETE ŽÁDNOU ODPOVĚĎ.“

 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou a konzultační pomoc našim žákům, jejich zákonným zástupcům i učitelům. Hlavní náplní je pomáhat žákům zvládat výchovně vzdělávací požadavky s ohledem na jejich individuální možnosti a případná rizika, která by je mohla negativně ovlivnit.

 

Činnost ŠPP zajišťuje:

výchovný poradce               

školní metodik prevence     

speciální pedagog

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci. V případě potřeby spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Podle potřeby je vyžadována rovněž spolupráce se zdravotnickými zařízeními.

Poradenská služba ve škole je poskytována bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zákonného zástupce, souhlasu však není potřeba v případě, je-li ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka či jeho okolí.

Poskytování poradenských služeb ve školách a standardní poradenské činnosti školy jsou uloženy školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konzultační hodiny pracovníků ŠPP (vždy po předchozí domluvě):

  • výchovný poradce Mgr. Petra Strnadlová – středa 14:00 – 15:00 hodin, dle domluvy
  • školní metodik prevence Mgr. Martin Růža – dle domluvy

 

 

Cíle ŠPP:

  • zkvalitnit sociální klima školy
  • pracovat s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, asistenti pedagoga, žáci, zákonní zástupci)
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
  • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření
  • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením
  • koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními

 

dotazník –  kyberšikana