Školní poradenské pracoviště

 

„POKUD SE NEZEPTÁTE,

NEDOSTANETE ŽÁDNOU ODPOVĚĎ.“

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou a konzultační pomoc našim žákům, jejich zákonným zástupcům i učitelům. Hlavní náplní je pomáhat žákům zvládat výchovně vzdělávací požadavky s ohledem na jejich individuální možnosti a případná rizika, která by je mohla negativně ovlivnit.

Činnost ŠPP zajišťuje:

výchovná poradkyně Mgr. Petra Strnadlová

školní metodik prevence Mgr. Šimon Blabla

speciální pedagog Mgr. Petra Strnadlová

Mgr. Pavla Třísková

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci. V případě potřeby spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Podle potřeby je vyžadována rovněž spolupráce se zdravotnickými zařízeními.

Poradenská služba ve škole je poskytována bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zákonného zástupce, souhlasu však není potřeba v případě, je-li ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka či jeho okolí.

Poskytování poradenských služeb ve školách a standardní poradenské činnosti školy jsou uloženy školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

· poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

· sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

· prevenci školní neúspěšnosti,

· kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

· podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

· podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

· průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

· včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

· předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

· průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

· metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

· spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

· spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Konzultace pracovníků ŠPP jsou vždy po předchozí domluvě.

Mgr. Šimon Blabla, email: blabla.simon@zsfrycovice.cz

Mgr. Petra Strnadlová, email: strnadlova.petra@zsfrycovice.cz

Mgr. Pavla Třísková, email: triskova.pavla@zsfrycovice.cz