«

»

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Základní škola ve Fryčovicích zve všechny předškoláky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy.

Kdy?               úterý 9. 4. 2024 od 13,00 do 17,30 hodin   

Co s sebou?    rodný list dítěte

                        občanský průkaz zákonného zástupce

Pro urychlení formální části doneste také vyplněné formuláře:

Zápisní list do 1. třídy zápisní list do 1. třídy_2024_2025

Žádost o přijetí do 1. třídy žádost o přijetí 2024_2025

Časový rozpis zápisu bude k dispozici v mateřské škole. Pokud vaše dítě zdejší mateřskou školu nenavštěvuje, dostavte se kdykoli ve vyhrazeném čase.

 

Základní informace:

Kapacita školy umožňuje přijmout do první třídy všechny děti.

Podle školského zákona 561/2004 Sb. ve znění novely č. 261/2021 Sb. se upravuje povinnost k zápisu takto:

§ 36 odst. 2 – Povinná školní docházka se vztahuje

– na státní občany České republiky

– na občany jiného členského státu EU, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů

– na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR déle než 90 dnů

– na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

§ 36 odst. 3 – Povinnost zápisu

– Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není povolen odklad – děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

– Děti narozené od 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019 mohou být zapsány, jsou-li přiměřeně tělesně a duševně vyspělé. Podmínkou přijetí je kladné vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře.

K zápisu se dostaví i zákonní zástupci dětí, kterým byla v loňském roce odložena školní docházka.

§ 37 odst. 1 – Odklad školní docházky

Není-li dítě v době zápisu tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte (při zápisu), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 

Žádost musí být doložena (v době zápisu, nejpozději do 30. 4. 2024) doporučením školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře (pediatr, jiný odborný lékař) nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad povinné školní docházky se podává v době zápisu na vyplněném formuláři. (formulář zde: žádost o odklad povinné šk.docházky_2024_2025)

Oznámení o přijetí

Ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zápisu dítěte vyvěsí na veřejném místě (web školy, vstup školy) seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

V případě, že nebudete mít možnost tradičního zápisu, tyto dokumenty máte možnost doručit následujícími způsoby dle §37 zákona č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

  • do datové schránky školy (ID Datové schránky: n6ktrjp)
  • emailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: skola@zsfrycovice.cz, s názvem předmětu: zápis do 1. třídy
  • poštou na adresu: Základní škola Fryčovice, p.o., Fryčovice 628, 739 45
  • osobním podáním (doporučuji se telefonicky domluvit na termínu)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.