«

»

Jak se vyhnout zbytečným chybám u přijímaček

Zásadní a ve všech případech platné pravidlo je pečlivě a pozorně si přečíst zadání a to, jak zní otázka, tzn. na co a jakou formou odpovědět či jak zaznamenat výsledek.

Pozornost a soustředěnost je třeba nejen při řešení úlohy samé, ale také při odpovědi na ni. Pokud zadání říká, že je třeba uvést celý postup řešení příklady (týká se matematiky), pak nestačí zapsat jen výsledek, i když ho třeba víte.

Stejně tak je třeba se soustředit na to, zda v odpovědi máte například uvést větu, která OBSAHUJE případně NEOBSAHUJE pravopisnou chybu.

Velmi důležité je také správně vyplnit odpovědi do zápisového archu, tzn. tak, jak je požadováno.

Vzhledem k tomu, že záznamové archy jsou skenovány a následně vyhodnocovány (u uzavřených úloh) počítačově, je opravdu zcela nutné označit odpověď na daný úkol jednoznačně a dle uvedeného vzoru, v opačném případě počítač vyhodnotí odpověď jako špatnou.

Úspěch u přijímaček je částečně i o rutině – pravidelným opakováním se lze naučit, jak se některým chybám vyhnout.

K tomuto bodu asi není moc co víc napsat. Opakování je matka moudrosti a trénink pomáhá se chybám vyhnout. Doporučuji každý týden udělat minimálně jeden ucelený test z ČJ a jeden za matematiky (v určeném časovém limitu) a po vyhodnocení si zaznamenat, zda jsem někde udělal onu „zbytečnou“ chybu, například z nepozornosti. A příště si u tohoto typu úloh dát větší pozor.

Ve škole je žákům pravidelně nabízeno vykonávání ucelených testů – z matematiky každých 14 dní (následující proběhne 13. 3. 2024), z českého jazyka proběhne 20. 3. 2024.

PĚT DOBRÝCH RAD 😊

1) POZORNĚ ČTU – většina chyb totiž pramení z nepozornosti.

2)  PROČTU SI VŠECHNY NABÍZENÉ ODPOVĚDI – i když se mi zdá, že např. odpověď a) je správná, projdu si přesto raději i zbývající možnosti. Třeba zjistím, že jsem se mýlil.

3)  U OTÁZEK ANO/NE VŽDY OPRAVDU PEČLIVĚ ZVAŽUJI, ZDA S TVRZENÍM SOUHLASÍM, NEŽ OZNAČÍM SPRÁVNOU ODPOVĚĎ – pokud se spletu, pak můžu odpověď opravit zabarvením pole a zakřížkováním jiné varianty. Opravy je ale dobré PEČLIVĚ promyslet, protože jednou zabarvené pole již nelze označit jako správnou odpověď!

4) PEČLIVĚ SI ZKONTROLUJI, ZDA JSEM VYŘEŠIL VŠECHNY ÚLOHY – může se stát, že při řešení nepostupuji od první úlohy k poslední, ale některé zprvu přeskakuji, pokud si s nimi nevím rady nebo chci raději dříve řešit jiné úlohy. V takovém případě se po vyřešení snadnějších úloh nezapomenu vrátit zpět a úlohy dořešit, případně v závěru znovu pozorně zkontrolovat, zda jsem omylem nějakou nevynechal.

5)  PEČLIVĚ SI ZKONTROLUJI, ZDA JSEM DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU ZAZNAMENAL A PŘEPSAL VŠECHNY SVÉ ODPOVĚDI.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V TESTU Z MATEMATIKY

Špatně přečtené zadání úlohy.

Nesprávný základní numerický výpočet (sčítání, odčítání, násobení, dělení).

Zlomky nejsou v základním tvaru.

Úlohy z konstrukční geometrie nejsou obtažené propiskou (včetně kružnic).

V úlohách z konstrukční geometrie není zřejmé použití kružítka tam, kde je to třeba.

Nejsou zaškrtnuté všechny uzavřené úlohy.

Výsledek je nečitelný.

Není uveden postup u úloh, kde je to vyžadováno.

Výsledek je v zadávacím listě, ale ne ve výsledkovém archu.

 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V TESTU S ČESKÉHO JAZYKA

Špatná interpunkce, pravopis

Slovní zásoba a tvoření slov – neznalost významu známých českých přísloví, rčení, pořekadel, pranostik.

Větná skladba – základní a rozvíjející větné členy, typy souvětí.

Porozumění textu – nerozpoznání hlavní myšlenky textu.

Slohová výchova – špatné uspořádání textu podle textové návaznosti

 

A samozřejmě je dobré NEZMATKOVAT.

čerpáno z: Pavla Lopatková – Kam po devítce