ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY, KTERÝM VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY, KTERÝM VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ (dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst. 2)

Seznam uchazečů

Registrační číslo
01/21
02/21
03/21
04/21
05/21
06/21
07/21
08/21
09/21
10/21
11/21
12/21
13/21
14/21
15/21
16/21
17/21
18/21
19/21
20/21
21/21
22/21
23/21
24/21
25/21
26/21
27/21
28/21
29/21
30/21

 

Uvedení uchazeči byli přijati ke školnímu vzdělávání.

Poučení – Proti tomuto rozhodnutí můžete do 15 dnů podat odvolání prostřednictvím základní školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 

 

Ve Fryčovicích 16. 4. 2021                                                           Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy

Průběh testování

A) Testování s asistencí (dítě doprovází zákonný zástupce nebo jím určená osoba)

1. Po vstupu do školy odchází dítě se zákonným zástupcem do testovací místnosti: žáci 3. třídy mají testovací místnost v dílnách, žáci 1. a 2. třídy (děti zaměstnanců vybraných profesí) v žákovské kuchyňce.

2. Testování řízené pedagogem. (Doporučení – zhlédněte video na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole; Singclean testy.) Doba testování – cca 20 minut.

3. Výsledek testu je negativní – dítě odchází do šatny a pak do školní družiny, kde za dohledu zaměstnance školy vyčká, než proběhne testování žáků bez asistence.

4. Výsledek testu je pozitivní – dítě se zákonným zástupcem odchází domů (škola vystaví potvrzení o pozitivním testu).

B) Testování bez asistence

1. Po vstupu do školy, dítě odchází do šatny a pak do své kmenové třídy. Sedá si do kterékoliv volné lavice (dítě sedí v lavici samo, vzdálenost od ostatních dětí je minimálně 1,5 metru) a vyčká na testování celé skupiny.

2. Testování řízené pedagogem. (Doporučení – zhlédněte video na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole; Singclean testy.)

3. Výsledek testu je negativní – dítě zůstává ve škole a probíhá vyučování.

4. Výsledek testu je pozitivní – dítě pod dohledem odchází do karanténní místnosti a vyčká příchodu zákonných zástupců.

C) Dítě testováno nebude (po doložení potvrzení o prodělání nemoci Covid-19)

1. Dítě odchází do šatny a pak do školní družiny.

Výuka v týdnu 19. – 23. 4. 2021

Vážení zákonní zástupci,

v týdnu 19.4 – 23. 4. 2021 bude prezenční výuka probíhat v 3. a 5. třídě.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky provést/zajistit u žáků realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.

Žáci budou testováni v pondělí a ve čtvrtek před zahájením vyučování. U žáků 3. třídy je možná asistence zákonným zástupcem nebo jím písemně pověřenou osobou.

Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.) Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.

Žáci 3. a 5. třídy budou automaticky přihlášeni ke stravování ve školní jídelně. Pokud se stravovat nebudou, je nutné je odhlásit.

vedení školy

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V ZŠ FRYČOVICE – JEDNOTLIVÉ KROKY

A) Testování s asistencí (dítě doprovází zákonný zástupce nebo jím určená osoba)

1. Po vstupu do školy odchází dítě se zákonným zástupcem do testovací místnosti: žáci 1. třídy mají testovací místnost v dílnách, žáci 2. třídy v žákovské kuchyňce. 2. Testování řízené pedagogem. (Doporučení – zhlédněte video na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole; Singclean testy.) Doba testování – cca 20 minut.

3. Výsledek testu je negativní – dítě odchází do šatny a pak do školní družiny, kde za dohledu zaměstnance školy vyčká, než proběhne testování žáků bez asistence.

4. Výsledek testu je pozitivní – dítě se zákonným zástupcem odchází domů (škola vystaví potvrzení o pozitivním testu).

B) Testování bez asistence

1. Po vstupu do školy, dítě odchází do šatny a pak do své kmenové třídy. Sedá si do kterékoliv volné lavice (dítě sedí v lavici samo, vzdálenost od ostatních dětí je minimálně 1,5 metru) a vyčká na testování celé skupiny. 2. Testování řízené pedagogem. (Doporučení – zhlédněte video na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole; Singclean testy.)

3. Výsledek testu je negativní – dítě zůstává ve škole a probíhá vyučování.

4. Výsledek testu je pozitivní – dítě pod dohledem odchází do karanténní místnosti a vyčká příchodu zákonných zástupců.

C) Dítě testováno nebude (po doložení potvrzení o prodělání nemoci Covid-19)

1. Dítě odchází do šatny a pak do školní družiny.

Testování – stanovisko Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

K apelu na ředitele škol, aby se neřídili mimořádnými opatřeními MZdr či MŠMT, neboť někteří rodiče jsou názoru, že opatření jsou nezákonná, sdělujeme, že v rámci výkonu veřejné správy jsou ředitelé škol stejně jako zřizovatelé škol povinni dodržovat právní předpisy a normativní právní akty vydané řádným způsobem orgány, které jsou k tomu ze zákona oprávněny. Ve vztahu k mimořádným opatřením tak platí presumpce jejich správnosti, tzn. dokud nejsou stanoveným postupem opraveny nebo zrušeny, jsou postaveny na roveň aktům bezvadným, a vyvolávají požadované právní účinky. Postup ředitelů podle mimořádných opatření tak nelze považovat za protiprávní. Institucí, která má působnost na návrh takový akt zrušit, či jej prohlásit za neplatný či nicotný, je soud, nikoli ředitel školy. V této souvislosti lze jako příklad uvést návrh na zrušení mimořádného opatření o plošném testování zaměstnanců, který řešil v těchto dnech Nejvyšší správní soud.

Testování žáků

Informace o testování, které se týká také naší školy naleznete zde.

Konzultace

V úterý 13.4. 2021 od 14:00 do 18:00 hod. se konají online konzultace. Bližší informace obdržíte od třídních učitelů.

Výuka v týdnu 12. – 16. 4. 2021

Vážení zákonní zástupci,

v týdnu 12. – 16. 4. 2021 bude prezenční výuka probíhat v 1., 2. a 4. třídě.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky provést/zajistit u žáků realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.

Žáci budou testováni v pondělí a ve čtvrtek před zahájením vyučování. U žáků 1. a 2. třídy je možná asistence zákonným zástupcem nebo jím písemně pověřenou osobou.

Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.) Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.

Žáci 1., 2. a 4. třídy budou automaticky přihlášeni ke stravování ve školní jídelně. Pokud se stravovat nebudou, je nutné je odhlásit.

vedení školy

Matematický klokan 2021

Ve 2. polovině března se zájemci z řad našich žáků zúčastnili soutěže Matematický klokan. Letošní ročník netradičně probíhal on-line, od zadávání soutěžních úkolů po odevzdávání formulářů odpovědí. Žáci počítali 60 minut v pohodlí domova bez dohledu svých vyučujících. Učitelé matematiky pak odpovědi soutěžících vyhodnotili. Výsledky soutěže za celou školu také zamířili k organizátorům, kde se dále statisticky zpracovávají.

V nejmladší kategorii Cvrček nejlépe počítali Hermína G., Natálie M. a Mikuláš D., v kategorii Klokánek se na předních místech umístili Eva D., Nikola M. a Adéla R..

Na 2. stupni si z mladších žáků v kategorii Benjamín nejlépe vedli Vendula R., Nikola D. a Maxim K., v nejstarší kategorii Kadet byli nejšikovnější Matyáš D. a Ilona M..

Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy.

Mapa obce Fryčovice aneb tak ji vidí naši šesťáci

V rámci probíraného učiva v zeměpise –  Mapa, vytvářeli žáci šesté třídy mapu obce Fryčovice. Měli zadaná kritéria, resp. v předmětu byli hodnoceni za zvládnutí zakreslení povinných prvků, které každá mapa musí obsahovat. Poté byli jejich práce vystaveny ve sborovně a vyučující hlasovali o tři nejvíce vydařené mapy z pohledu estetiky. Nebyl to vůbec  jednoduchý úkol, protože mnohé práce jsou velmi pěkné a bylo vidět, že si s nimi dali žáci značnou práci. Nakonec, po sečtení hlasů, vyšli tři práce jako nejlepší.

Nejvíce hlasů získala mapa Jakuba Gabryše, o jeden hlas méně pak mapa Olivera Řiháka a třetí příčku obsadila mapa Patrika Adamovského. Jedna mapa dorazila do školy až po odhlasování, a protože je velmi zdařilá, získává cenu p. učitelky Foltové 🙂 Gratuluji vítězům a pochvala míří ke všem zúčastněným žákům.

Gabryš

Říhák

Adamovský

Jannett

 

Starší příspěvky «