Testování od 3.5. 2021

Od 3.5. 2021 se testování nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně (v pondělí popřípadě první den osobní přítomnosti žáka ve škole).

Návod pro spojení více elektronických žákovských knížek

Návod pro spojení více elektronických žákovských knížek

Elektronické žákovské knížky.

Vážení zákonní zástupci,

od května letošního roku zavádíme na naší škole elektronické žákovské knížky. Během prvního květnového týdne Vám třídní učitelé na email pošlou přístupové údaje pro žáky a pro rodiče. Elektronické žákovské knížky jsou přístupné z jakéhokoli zařízení připojeného k internetu. Odkaz pro připojení bude stále dostupný na stránkách školy i pod tímto příspěvkem. Rodičovské přístupové údaje prosím nedávejte dětem, oddělené přístupy jsou proto, abychom mohli v budoucnu využít možnost omlouvání žáků nebo komunikaci se zákonnými zástupci.

Kdo z Vás má ve škole více dětí, je možné jejich žákovské knížky sloučit pod jedno rodičovské přihlášení. V případě zájmu dejte vědět svým třídním učitelům.

V elektronické žákovské knížce najdete známky za poslední čtvrtletí (v dubnu jsme měli konzultace a známky za 3. čtvrtletí Vám byly předány).

Chtěli bychom Vás poprosit o trpělivost a součinnost pokud se vyskytnou technické nebo jiné problémy. Zavádíme nový systém a určitě chvíli potrvá, než vychytáme všechny možné nástrahy. Doufáme, že změna povede k ještě lepší spolupráci mezi námi a Vámi i v této jiné době.

odkaz pro přihlášení: https://bakalari.zsfrycovice.cz/

informace ŠD

Ranní ŠD nebude momentálně v provozu (malý počet přihlášených žáků).

Žáci, kteří v době online výuky navštěvují během dopoledních hodin ŠD (IZS apod.), musí být do ŠD přihlášeni a za tuto docházku musí být hrazena úplata (pokyn MŠMT).

Elektrizující hodiny fyziky

V uplynulých týdnech se všechny třídy 2. stupně v rámci výuky fyziky zúčastnily exkurzí ve vybraných zařízeních společnosti ČEZ. Všechny prohlídky probíhaly samozřejmě online.

Deváťáci a šesťáci navštívili jadernou elektrárnu Temelín na jihu Čech. Příjemná paní průvodkyně dětem nejprve vysvětlila celý proces výroby elektřiny jadernou cestou, provedla je jednotlivými provozy a nakonec odpověděla na dotazy. Žáky zajímalo všechno. Od zajištění bezpečného provozu až po plat ředitele elektrárny. Především žáci šesté třídy byli hodně aktivní.

Sedmáci a osmáci navštívili vodní elektrárnu Hučák u Hradce Králové. Rovněž si prohlédli celou výrobu, nakoukli do větrného parku Janov a měli možnost podívat se  i do fotovoltaické elektrárny. Šikovný pan průvodce do poslední minuty odpovídal na četné dotazy děti.

Každá exkurze byla završena soutěží od drobné ceny – tašky, plyšové hračky, které už v krabicích začínají přicházet do školy. S návratem dětí do školy budou výhry předány.

Návštěvy provozů byly příjemným zpestřením vyučovacích hodin.

 

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY, KTERÝM VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY, KTERÝM VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ (dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst. 2)

Seznam uchazečů

Registrační číslo
01/21
02/21
03/21
04/21
05/21
06/21
07/21
08/21
09/21
10/21
11/21
12/21
13/21
14/21
15/21
16/21
17/21
18/21
19/21
20/21
21/21
22/21
23/21
24/21
25/21
26/21
27/21
28/21
29/21
30/21

 

Uvedení uchazeči byli přijati ke školnímu vzdělávání.

Poučení – Proti tomuto rozhodnutí můžete do 15 dnů podat odvolání prostřednictvím základní školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 

 

Ve Fryčovicích 16. 4. 2021                                                           Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy

Průběh testování

A) Testování s asistencí (dítě doprovází zákonný zástupce nebo jím určená osoba)

1. Po vstupu do školy odchází dítě se zákonným zástupcem do testovací místnosti: žáci 3. třídy mají testovací místnost v dílnách, žáci 1. a 2. třídy (děti zaměstnanců vybraných profesí) v žákovské kuchyňce.

2. Testování řízené pedagogem. (Doporučení – zhlédněte video na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole; Singclean testy.) Doba testování – cca 20 minut.

3. Výsledek testu je negativní – dítě odchází do šatny a pak do školní družiny, kde za dohledu zaměstnance školy vyčká, než proběhne testování žáků bez asistence.

4. Výsledek testu je pozitivní – dítě se zákonným zástupcem odchází domů (škola vystaví potvrzení o pozitivním testu).

B) Testování bez asistence

1. Po vstupu do školy, dítě odchází do šatny a pak do své kmenové třídy. Sedá si do kterékoliv volné lavice (dítě sedí v lavici samo, vzdálenost od ostatních dětí je minimálně 1,5 metru) a vyčká na testování celé skupiny.

2. Testování řízené pedagogem. (Doporučení – zhlédněte video na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole; Singclean testy.)

3. Výsledek testu je negativní – dítě zůstává ve škole a probíhá vyučování.

4. Výsledek testu je pozitivní – dítě pod dohledem odchází do karanténní místnosti a vyčká příchodu zákonných zástupců.

C) Dítě testováno nebude (po doložení potvrzení o prodělání nemoci Covid-19)

1. Dítě odchází do šatny a pak do školní družiny.

Výuka v týdnu 19. – 23. 4. 2021

Vážení zákonní zástupci,

v týdnu 19.4 – 23. 4. 2021 bude prezenční výuka probíhat v 3. a 5. třídě.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky provést/zajistit u žáků realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.

Žáci budou testováni v pondělí a ve čtvrtek před zahájením vyučování. U žáků 3. třídy je možná asistence zákonným zástupcem nebo jím písemně pověřenou osobou.

Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.) Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.

Žáci 3. a 5. třídy budou automaticky přihlášeni ke stravování ve školní jídelně. Pokud se stravovat nebudou, je nutné je odhlásit.

vedení školy

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V ZŠ FRYČOVICE – JEDNOTLIVÉ KROKY

A) Testování s asistencí (dítě doprovází zákonný zástupce nebo jím určená osoba)

1. Po vstupu do školy odchází dítě se zákonným zástupcem do testovací místnosti: žáci 1. třídy mají testovací místnost v dílnách, žáci 2. třídy v žákovské kuchyňce. 2. Testování řízené pedagogem. (Doporučení – zhlédněte video na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole; Singclean testy.) Doba testování – cca 20 minut.

3. Výsledek testu je negativní – dítě odchází do šatny a pak do školní družiny, kde za dohledu zaměstnance školy vyčká, než proběhne testování žáků bez asistence.

4. Výsledek testu je pozitivní – dítě se zákonným zástupcem odchází domů (škola vystaví potvrzení o pozitivním testu).

B) Testování bez asistence

1. Po vstupu do školy, dítě odchází do šatny a pak do své kmenové třídy. Sedá si do kterékoliv volné lavice (dítě sedí v lavici samo, vzdálenost od ostatních dětí je minimálně 1,5 metru) a vyčká na testování celé skupiny. 2. Testování řízené pedagogem. (Doporučení – zhlédněte video na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole; Singclean testy.)

3. Výsledek testu je negativní – dítě zůstává ve škole a probíhá vyučování.

4. Výsledek testu je pozitivní – dítě pod dohledem odchází do karanténní místnosti a vyčká příchodu zákonných zástupců.

C) Dítě testováno nebude (po doložení potvrzení o prodělání nemoci Covid-19)

1. Dítě odchází do šatny a pak do školní družiny.

Testování – stanovisko Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

K apelu na ředitele škol, aby se neřídili mimořádnými opatřeními MZdr či MŠMT, neboť někteří rodiče jsou názoru, že opatření jsou nezákonná, sdělujeme, že v rámci výkonu veřejné správy jsou ředitelé škol stejně jako zřizovatelé škol povinni dodržovat právní předpisy a normativní právní akty vydané řádným způsobem orgány, které jsou k tomu ze zákona oprávněny. Ve vztahu k mimořádným opatřením tak platí presumpce jejich správnosti, tzn. dokud nejsou stanoveným postupem opraveny nebo zrušeny, jsou postaveny na roveň aktům bezvadným, a vyvolávají požadované právní účinky. Postup ředitelů podle mimořádných opatření tak nelze považovat za protiprávní. Institucí, která má působnost na návrh takový akt zrušit, či jej prohlásit za neplatný či nicotný, je soud, nikoli ředitel školy. V této souvislosti lze jako příklad uvést návrh na zrušení mimořádného opatření o plošném testování zaměstnanců, který řešil v těchto dnech Nejvyšší správní soud.

Starší příspěvky «