zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se uskutečnil 11. dubna 2019 a zúčastnilo se jej 28 předškoláků převážně navštěvující fryčovickou mateřskou školu. Zápis absolvovali všichni, přičemž někteří rodiče již zažádali o odklad školní docházky o 1 rok.

Zápis probíhal na čtyřech stanovištích, u kterých učitelky 1. stupně a učitel matematiky ověřovali znalosti a dovednosti v řečové oblasti, v matematické oblasti, v prostorové orientaci a také v grafomotorické oblasti.

Ústředním motivem letošního zápisu byla „Řemesla.“ Předškoláci obdrželi při formální (papírové) části kartu, kterou postupně na jednotlivých stanovištích doplňovali o obrázky řemeslníků a jejich náčiní. Při vyřešení všech úkolů byli za svou odvahu a především snahu odměněni dárky, jež vyrobili pro své budoucí spolužáky žáci školy a školní družiny a také dárky, které byly zdarma zaslány společností SUN CE.

Po celou dobu byli předškoláci provázeni žáky 5. třídy, kteří jim zpříjemnili jejich první školní chvilky. Při prohlídce školy mohli zavítat do školní družiny či multimediální učebny, kde je žákyně 7. třídy provázely interaktivním programem.

Noc s Andersenem – foto

foto zde

„Water for All – Voda pro všechny“ 2019

Ku příležitosti Světového dne vody, který připadá od roku 1992 vždy na 22. duben, vyhlásilo opět Ministerstvo zemědělství výtvarnou soutěž. Cílem soutěže je, aby si děti uvědomily význam vody, chápaly ji jako obnovitelný a přitom omezený přírodní zdroj, a také aby pochopily a uvědomily si, jak je důležité s vodou šetrně hospodařit.

Poslali jsme práce do kategorií – kategorie I. (pro žáky I. stupně ŽŠ) – výtvarný obrázek a do kategorie II. (žáci II. stupně ZŠ) – fotografie. Do soutěže přišlo na 2500 prací. Naši žáci na výherní umístění sice nedosáhli, ale jejich práce jsou velmi povedené. Nu, posuďte sami v galerii fotografií školy.

IMG_E9563

Všem našim zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci školy.

Galerie prací

 

Rozhodnutí ředitelky školy, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Projektové dopoledne

Ve středu 3.4. proběhl na škole tematický den organizovaný společností ARPOK z Olomouce.
Oba  programy byly pro děti vybrány v rámci začleňování globálních témat do výuky. Cílem je žáky  přimět     k zamyšlení   nad        rozvojem   a  vylepšení světa. Chceme podpořit    cesty  k porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí.
Žáci prvního stupně měli program nazvaný Den čokolády. V rámci tematického celku se dozvěděli, odkud pochází čokoláda, jak a kde se pěstuje. Hledali odpovědi na otázky:   Co se skrývá pod pojmem pravá čokoláda? Co je to férový obchod?  Samozřejmě si čokoládu také uvařili a ochutnali. Někteří možná byli zklamaní, že pravá čokoláda není tak sladká, jak jsou zvyklí.
Pro žáky druhého stupně byl připraven program na téma Udržitelná móda. Lektoři  žákům vysvětlili, jak funguje současný módní průmysl, jeho vliv na životní prostředí a také možnosti levné výroby pro velké řetězce. Zamýšleli se  také nad  podstatou módy. Společně  diskutovali o  módních trendech. V posledním bloku se dozvěděli o různých způsobech využití starého nebo malého  oblečení.  Praktickou ukázkou  byla  výroba doplňků ze starých triček.
Děti si uvědomily propojenost spotřebního chování v jednom místě a jeho možných důsledků na místě jiném a program si užily!

Sběr papíru

Základní škola Fryčovice pořádá tradiční

 

JARNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU

 

  1. – 11. dubna 2019

(za budovou školy – vchod do kuchyně)

 

út: 7.00 – 7.20 a 13.30 – 16.00

st: 7.00 – 7.20 a 13.30 – 16.00

čt: 7.00 – 7.20 a 13.30 – 16.00

Máte-li možnost, přijeďte raději odpoledne. Děkujeme!

 

Každé kilo se počítá!

Konzultace 9.4. – rezervace času

zde se můžete podívat ke kterému vyučujícímu jste se zapsali

3. třída má společnou třídní schůzku v 17:00 hod.

 

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI A ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 

Kdy?          11. dubna 2019 v době od 12,30 do 18 hodin

Kde?          Základní škola Fryčovice

S sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

pozvánka zde pozvánka zápis 2019-2020

Můžete si donést také již předvyplněný zápisní lístek do 1.třídy, formulář zde zápisní lístek_2019_2020

Základní informace:

  • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Letos se tedy jedná o děti narozené v období 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013.
  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 (podzimní děti“) je doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické porady, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 (pětileté děti) jsou pak opět doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny (http://www.pppfm.unas.cz/) a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad povinné školní docházky:

            Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

            Žádost o odklad povinné školní docházky se podává v době zápisu, formulář zde žádost o odklad povinné šk.docházky

            Podmínkou jsou: doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologické poradny ve Frýdku – Místku: http://www.pppfm.cz/) a posouzení odborného lékaře (případně klinického psychologa), která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Organizace zápisu

  • Základní škola příjme do první třídy všechny děti.
  • Zápis k povinné školní docházce je složen ze dvou částí – formální (zákonný zástupce dítěte na místě písemně požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, max 20 min) a motivační. (Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. Pedagog formou hry, rozhovoru a jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, max 60 min.)

 

Badatelské projekty EVVO 2019 aneb vítězství je naše!

Dne 26. 3. 2019 proběhl na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského, p. o. 11. ročník žákovské konference, na které byly žáky základních škol prezentovány badatelské projekty z oblasti EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta).

ZŠ Fryčovice vyslala tři badatele s dvěma příspěvky. Příspěvek „Mysli globálně, jednej lokálně!“ prezentovali dva žáci sedmé třídy a příspěvek „Působení běžných a ekologicky šetrných čistících prostředků na rostliny prezentovala žákyně páté třídy. Právě příspěvek  žákyně páté třídy byl oceněn jako nejlepší! Musím podotknout, že byla jedinou účastnicí, která na svém bádání pracovala sama,tedy bez pomoci jiného spolužáka a navíc byla jediným zástupcem badatele z prvního stupně ZŠ. Ostatní příspěvky prezentovali starší žáci druhého stupně ZŠ.

IMG_9819

Všem třem našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a vítězce upřímně gratulujeme.

foto zde

 

 

Ozdravný pobyt

Jet na pobyt není na naší škole nic neobvyklého, protože je pořádáme pravidelně již řadu let. Pro všechny zúčastněné je to vždy výborná zkušenost hlavně po stránce osobnostní a sociální. Ovšem 6-ti denní pobyt téměř celého prvního stupně s příspěvkem Státního fondu životního prostředí se konal letos poprvé. (Předchozí dotované pobyty proběhly v roce 2013 a 2015, ty byly ovšem vícedenní).

Získání dotace je podmíněno environmentálním programem, spoluúčastí koordinátora EVVO a také délkou pobytu, což bylo v našem případě dodrženo.

Dne 17. 3. 2019 odjely od ZŠ Fryčovice 2 autobusy plné dětí – 90 žáků 1. stupně, na ozdravný pobyt do hotelu Stará Pošta v Bělé pod Pradědem, místní části Filipovice. Tam strávily 6 dní plné pohody, zábavy a čerstvého vzduchu, neboť většina činností byla situována do venkovního prostředí.

Na hotelu byly děti při první společné aktivitě rozděleny do devíti věkově smíšených skupin – expedic, ve kterých v rámci organizovaných programů, pracovaly téměř po celou dobu. Vymyslely si svá pojmenování, svůj pokřik a nutno podotknout, že mnohé z nich byly velmi originální.

Pro žáky byl připraven bohatý program zaměřený na ekologickou tematiku – po celou dobu pobytu se žáci hravou formou seznamovali se základními životními podmínkami – světlo, vzduch, půda, voda, lidské aktivity X příroda.

Zajištěn byl i celodenní výlet – výlet do Muzea papíru ve Velkých Losinách, kde si ve workshopu mohli také výrobu ručního papíru vyzkoušet a mnohé žáky tato aktivita velice nadchla. Z dalších akcí, které žáci zažili, byla velice poutavá přednáška myslivce. Žáci si také užili koupání v hotelovém bazénu, dvou diskoték, venkovních sportovních aktivit a vycházek po okolí spojených se stavěním domečků pro skřítky.

Musím pochválit rovněž zázemí hotelu Stará Pošta, který se o žáky a jejich doprovod staral velice pečlivě, žádný požadavek nebyl problémem. Ubytování na pokojích s televizí byla již „třešničkou na dortu“.

Pobyt byl realizován s přispěním Státního fondu životního prostředí.

12

Všem těm, kteří se jakkoli do přípravy či realizaci pobytu zapojili, velice děkuji.

foto zde

Starší příspěvky «