Myslivost očima dětí 2019 – 1. místo

Okresní myslivecký spolek Ostrava vyhlásil opět po roce výtvarnou soutěž „Myslivost očima dětí“, které se každoročně účastníme. Poslali jsme několik prací našich žáků do jednotlivých kategorií a netrpělivě čekali na výsledky. Měli jsme obrovskou radost, když dvě naše žákyně získali ocenění! V kategorii C získala 1. místo žákyně deváté třídy a ve stejné kategorii žákyně osmé třídy obdržela za svou práci čestné uznání.

Všem našim „malým malířům“ děkujeme za vzornou reprezentaci školy a oceněným blahopřejeme.

IMG_9647

foto zde

Český červený kříž- Mladý zdravotník II. stupně

Ve čtvrtek 24. 4. 2019 jsme se opět zúčastnili okresního kola Mladý zdravotník II. stupně, kterou pořádal Český červený kříž pobočka Frýdek – Místek na 7. základní škole ve F-M. Jedná se o soutěž v poskytování první pomoci. Kromě vlastní soutěže má tato akce mnohem významnější podtext. Poskytování první pomoci si vyzkoušet tzv. „naživo“. Pro žáky jsou připravená stanoviště, kde musí plnit jednotlivé úkoly. Letos jsme na soutěž vyslali čtyři pěti – členná družstva složená z žáků II. stupně a odnesli si dvě místa! Družstvo složené z žáků osmé a deváté třídy 2. místo a 3. místo si odneslo družstvo složené z žáků osmé třídy. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a výhercům blahopřejeme.

IMG_0006

foto zde

zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se uskutečnil 11. dubna 2019 a zúčastnilo se jej 28 předškoláků převážně navštěvující fryčovickou mateřskou školu. Zápis absolvovali všichni, přičemž někteří rodiče již zažádali o odklad školní docházky o 1 rok.

Zápis probíhal na čtyřech stanovištích, u kterých učitelky 1. stupně a učitel matematiky ověřovali znalosti a dovednosti v řečové oblasti, v matematické oblasti, v prostorové orientaci a také v grafomotorické oblasti.

Ústředním motivem letošního zápisu byla „Řemesla.“ Předškoláci obdrželi při formální (papírové) části kartu, kterou postupně na jednotlivých stanovištích doplňovali o obrázky řemeslníků a jejich náčiní. Při vyřešení všech úkolů byli za svou odvahu a především snahu odměněni dárky, jež vyrobili pro své budoucí spolužáky žáci školy a školní družiny a také dárky, které byly zdarma zaslány společností SUN CE.

Po celou dobu byli předškoláci provázeni žáky 5. třídy, kteří jim zpříjemnili jejich první školní chvilky. Při prohlídce školy mohli zavítat do školní družiny či multimediální učebny, kde je žákyně 7. třídy provázely interaktivním programem.

foto zde

Noc s Andersenem – foto

foto zde

„Water for All – Voda pro všechny“ 2019

Ku příležitosti Světového dne vody, který připadá od roku 1992 vždy na 22. duben, vyhlásilo opět Ministerstvo zemědělství výtvarnou soutěž. Cílem soutěže je, aby si děti uvědomily význam vody, chápaly ji jako obnovitelný a přitom omezený přírodní zdroj, a také aby pochopily a uvědomily si, jak je důležité s vodou šetrně hospodařit.

Poslali jsme práce do kategorií – kategorie I. (pro žáky I. stupně ŽŠ) – výtvarný obrázek a do kategorie II. (žáci II. stupně ZŠ) – fotografie. Do soutěže přišlo na 2500 prací. Naši žáci na výherní umístění sice nedosáhli, ale jejich práce jsou velmi povedené. Nu, posuďte sami v galerii fotografií školy.

IMG_E9563

Všem našim zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci školy.

Galerie prací

 

Rozhodnutí ředitelky školy, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Projektové dopoledne

Ve středu 3.4. proběhl na škole tematický den organizovaný společností ARPOK z Olomouce.
Oba  programy byly pro děti vybrány v rámci začleňování globálních témat do výuky. Cílem je žáky  přimět     k zamyšlení   nad        rozvojem   a  vylepšení světa. Chceme podpořit    cesty  k porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí.
Žáci prvního stupně měli program nazvaný Den čokolády. V rámci tematického celku se dozvěděli, odkud pochází čokoláda, jak a kde se pěstuje. Hledali odpovědi na otázky:   Co se skrývá pod pojmem pravá čokoláda? Co je to férový obchod?  Samozřejmě si čokoládu také uvařili a ochutnali. Někteří možná byli zklamaní, že pravá čokoláda není tak sladká, jak jsou zvyklí.
Pro žáky druhého stupně byl připraven program na téma Udržitelná móda. Lektoři  žákům vysvětlili, jak funguje současný módní průmysl, jeho vliv na životní prostředí a také možnosti levné výroby pro velké řetězce. Zamýšleli se  také nad  podstatou módy. Společně  diskutovali o  módních trendech. V posledním bloku se dozvěděli o různých způsobech využití starého nebo malého  oblečení.  Praktickou ukázkou  byla  výroba doplňků ze starých triček.
Děti si uvědomily propojenost spotřebního chování v jednom místě a jeho možných důsledků na místě jiném a program si užily!

Sběr papíru

Základní škola Fryčovice pořádá tradiční

 

JARNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU

 

  1. – 11. dubna 2019

(za budovou školy – vchod do kuchyně)

 

út: 7.00 – 7.20 a 13.30 – 16.00

st: 7.00 – 7.20 a 13.30 – 16.00

čt: 7.00 – 7.20 a 13.30 – 16.00

Máte-li možnost, přijeďte raději odpoledne. Děkujeme!

 

Každé kilo se počítá!

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI A ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 

Kdy?          11. dubna 2019 v době od 12,30 do 18 hodin

Kde?          Základní škola Fryčovice

S sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

pozvánka zde pozvánka zápis 2019-2020

Můžete si donést také již předvyplněný zápisní lístek do 1.třídy, formulář zde zápisní lístek_2019_2020

Základní informace:

  • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Letos se tedy jedná o děti narozené v období 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013.
  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 (podzimní děti“) je doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické porady, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 (pětileté děti) jsou pak opět doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny (http://www.pppfm.unas.cz/) a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad povinné školní docházky:

            Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

            Žádost o odklad povinné školní docházky se podává v době zápisu, formulář zde žádost o odklad povinné šk.docházky

            Podmínkou jsou: doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologické poradny ve Frýdku – Místku: http://www.pppfm.cz/) a posouzení odborného lékaře (případně klinického psychologa), která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Organizace zápisu

  • Základní škola příjme do první třídy všechny děti.
  • Zápis k povinné školní docházce je složen ze dvou částí – formální (zákonný zástupce dítěte na místě písemně požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, max 20 min) a motivační. (Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. Pedagog formou hry, rozhovoru a jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, max 60 min.)

 

Badatelské projekty EVVO 2019 aneb vítězství je naše!

Dne 26. 3. 2019 proběhl na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského, p. o. 11. ročník žákovské konference, na které byly žáky základních škol prezentovány badatelské projekty z oblasti EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta).

ZŠ Fryčovice vyslala tři badatele s dvěma příspěvky. Příspěvek „Mysli globálně, jednej lokálně!“ prezentovali dva žáci sedmé třídy a příspěvek „Působení běžných a ekologicky šetrných čistících prostředků na rostliny prezentovala žákyně páté třídy. Právě příspěvek  žákyně páté třídy byl oceněn jako nejlepší! Musím podotknout, že byla jedinou účastnicí, která na svém bádání pracovala sama,tedy bez pomoci jiného spolužáka a navíc byla jediným zástupcem badatele z prvního stupně ZŠ. Ostatní příspěvky prezentovali starší žáci druhého stupně ZŠ.

IMG_9819

Všem třem našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a vítězce upřímně gratulujeme.

foto zde

 

 

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky